Algemene voorwaarden Flight School Teuge

Flight school Teuge  B.V.
De Zanden 57c
7395 PA Teuge
KVK nummer: 72810203

IlenT Erkenningsnummer NL-DTO-10 en NL-RTF-221/1

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn en zijn beschikbaar op de website.

Artikel 1 – Producten en diensten

Producten waar naar verwezen wordt in deze voorwaarden kunnen vlieglessen zijn, maar ook andere opleidingen of proef vlieglessen. De producten of diensten die wij  leveren zijn onder andere vliegopleidingen, vlieglessen, proeflessen, cadeaubonnen, en verhuur van onze vliegtuigen.

Artikel 2 – Bescherming persoonlijke gegevens

Voor zowel digitale aankopen of aankopen die we in een persoonlijk contact overeengekomen zijn geldt dat we uw persoonlijke gegevens beschermen; zie ook onze Privacy Statement op onze website.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

De prijs van onze producten of diensten zijn in onderleg overeengekomen. Behalve bij digitale producten daarvan is de prijs op de website bekend. Betaling van onderling overeengekomen producten geschiedt nadat wij een factuur gestuurd hebben die binnen 14 dagen voldaan moet zijn en het bedrag dan moet bijgeschreven zijn op onze bankrekening. Betaling van online bestelde producten worden afgerekend middels een digitale oplossing. Een digitale betaling is geschiedt als bij de betaalprovider het verschuldigde bedrag op de rekening staat.

Artikel 4 – Leveringen

In het geval van een vliegles of vlucht kan deze ingepland worden via ons boekingssysteem. De ingegeven tijd is een principe tijd die door de vliegschool aangepast kan worden, maar ook gecanceld kan worden. Wanneer inplannen niet lukt of niet kan is het ook mogelijk om de afspraak telefonisch te maken. Een geboekte vliegles of vlucht kan kosteloos tot 1 uur van tevoren worden geannuleerd.

In het geval van een fysiek product kan dat afgehaald worden bij de vliegschool.

Artikel 5 – Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de gekozen opleiding en afhankelijk van weersgesteldheid, beschikbaarheid van instructiepersoneel, beschikbaarheid van het materieel en beschikbaarheid van de leerling en van de capaciteit van de leerling en mogelijk van regels of restricties die de overheid, of overheidsorganen opleggen of bepalen.  Flight School Teuge geeft geen garantie op het afronden van de opleiding binnen een gestelde tijd. Op eenmaal afgeronde delen van de opleiding kan een geldigheidsduur lopen. Het controleren en beheren van die looptijd is voor rekening van de leerling. Voor de gevolgen van overschrijding van deze termijn is Flight School Teuge uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

Artikel 6 – Annuleren of stopzetten

Indien u een digitaal besteld product annuleert wordt het totaalbedrag tot max 50% teruggestort.

Indien u een reeds aangevangen vliegopleiding stopt, zowel de theorieopleiding als de praktijkopleiding, dan zullen wij de nog niet gestarte of nog niet aangevangen modules annuleren. Op een eenmaal gestarte module van de opleiding geven wij geen restitutie van resterende vliegtijd, en zal geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product of dienst. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Het recht op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het totaal bedrag van de aankoop. Gevolgschade wordt in zijn geheel uitgesloten.

Artikel 8 – Privacy Policy

Wij beschermen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar administratie@flightschoolteuge.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen twee dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechtbank te Zwolle bevoegd.